Algemene gebruiksvoorwaarden POM

Wanneer u als Gebruiker de POM App downloadt en u zich registreert bij de POM Diensten, verklaart u zich akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden met inbegrip van de privacy policy.

1       Algemeen

1.1      Definities

1. Gebruiker (ook ‘Hij’ of ‘Hem’): iedere natuurlijke persoon die een beroep doet op de POM Diensten voor het raadplegen, betalen en/of doorsturen naar een Cloudoplossing van aan Hem gerichte documenten zoals elektronische facturen, garantiebewijzen, attesten, contracten en dergelijke meer afkomstig van de Verzender.

2. Verzender: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of professionele activiteiten documenten zoals elektronische facturen, garantiebewijzen, attesten, contracten en dergelijke meer ter attentie van zijn klanten uitschrijft en deze aan zijn klanten, dan Gebruikers, door middel van de POM diensten ter kennis brengt en - voor zover van toepassing – ter betaling voorlegt.

3. POM Diensten (of ‘Diensten’): de diensten aan de Gebruiker door POM NV geleverd op de wijze omschreven in onderdeel 1.4 door middel van een mobiele applicatie (‘POM App’) en een webapplicatie (‘Web App’), die het de Gebruiker mogelijk maken de aan Hem gerichte elektronische facturen en documenten afkomstig van de Verzender te raadplegen, te betalen, dan wel door te sturen naar een ondersteunde Cloudoplossing.

4. Betalingsdienstaanbieder: de rechtspersoon de in het kader van de POM Diensten een betalingsdienst zoals gedefinieerd in artikel I.9 van het Wetboek Economisch Recht aanbiedt en dewelke bij naam vermeld wordt in bepaling 1.2.2 hieronder.

5. Cloudoplossing: een informatieverwerkingssysteem dat door een derde partij via het internet wordt aangeboden aan het publiek, en dat de Gebruiker onder meer de mogelijkheid biedt om elektronische facturen en documenten doorgestuurd via de Diensten op basis van een Software-as-a-Service (SaaS) model te bewaren, bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, …

1.2      Dienstverleners

1. De POM Diensten worden aangeboden en verzorgd door:

POM NV (hierna ‘POM’)
Hendrik Placestraat 43 bus A
1702 Dilbeek
België

Ond.nr. 0560.816.683
RPR Brussel

Email: Siska@pom.be

2. De oplossingen die betalingen mogelijk maken binnen de POM Diensten worden aangeleverd en verzorgd door de Betalingsdienstaanbieders opgelijst in Bijlage 1 bij deze Algemene voorwaarden.

Voor het gebruik van deze betaaloplossingen binnen de POM Diensten zijn de algemene voorwaarden van de Betalingsdienstaanbieders van toepassing.

1.3      Toepassingsgebied en taal

1. De Gebruiker van de POM Diensten verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Hij de POM App downloadt en installeert op zijn mobiel toestel. Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet integraal aanvaardt, kan Hij geen gebruik maken van de Diensten. Om gebruik te kunnen maken van de betaaloplossingen aangeboden binnen de POM Diensten, moet de Gebruiker zich eveneens akkoord verklaren met de algemene voorwaarden van de respectievelijke Betalingsdienstaanbieders. Ook wanneer de Gebruiker kiest voor een bepaalde Cloudoplossing, zal Hij de algemene voorwaarden van de aanbieder van de Cloudoplossing moeten aanvaarden.

2. De taal van deze Algemene Voorwaarden en van de verdere contractuele betrekkingen tussen de Gebruiker en POM is het Nederlands. Bepaalde onderdelen van de POM Diensten kunnen evenwel in andere taal worden aangeleverd, zoals bijvoorbeeld het Engels voor het gebruik van een bepaalde Cloudoplossing of voor het downloaden van de POM App uit de App Store (Apple Inc.) of Play Store (Google Inc.).

3. De nietigheid van een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden laat de overige bepalingen onverlet.

1.4      Toegang tot de POM Diensten

1. De POM Diensten bieden de Gebruiker de mogelijkheid om op een eenvoudige, gecentraliseerde manier kennis te nemen van de documenten van één of meerdere Verzenders van wie Hij diensten afneemt. De Gebruiker kan met behulp van de POM App dan wel via de Web App documenten raadplegen, eventueel betalen en/of doorsturen naar een ondersteunde Cloudoplossing zoals Dropbox (Dropbox Inc.). Tevens kan Hij met de POM App en de camera van zijn mobiel toestel een afbeelding maken van papieren documenten, waardoor deze op gelijkaardige manier – weze het als digitale foto – als de elektronische exemplaren kunnen worden opgeslagen in een Cloudoplossing van zijn keuze. Voor papieren facturen kan de Gebruiker met de POM App en de camera van zijn mobiel toestel tevens het overschrijvingsformulier gehecht aan de factuur inscannen waaruit de POM App dan via tekstherkenning de betalingsgegevens kan afleiden.

2. Opdat de Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten, moet Hij eerst en vooral de POM App downloaden vanuit de App Store of Play Store en installeren op zijn iOS of Android draaiende mobiel toestel. Ook om gebruik te kunnen maken van bepaalde betaaloplossingen kan het nodig zijn om een specifieke applicatie te downloaden en te installeren (zo bijvoorbeeld voor SEQR).

3. Na installatie dient de Gebruiker zich bij de Diensten te registreren via de POM App en dit door de instructies te volgen die Hem binnen de POM App worden getoond. Zo zal Hem gevraagd worden om de achterkant van zijn elektronische identiteitskaart in POM in te scannen, zijn emailadres op te geven en een wachtwoord te kiezen. Na succesvolle installatie van de POM App en registratie bij de Diensten is de overeenkomst tussen de Gebruiker en POM gesloten en staan de POM Diensten ter beschikking van de Gebruiker via de POM App of Web App. Verder informatie over het gebruik van de Diensten vindt u op de pom.be website (http://www.pom.be).

4. Om gebruik te kunnen maken van betaaloplossingen van bepaalde Betalingsaanbieders kunnen additionele registraties en activaties nodig zijn. Ook voor bepaalde Cloudoplossingen kan een specifieke registratie bij de aanbieder van deze Cloudoplossing vereist zijn.

5. Opdat een Gebruiker met behulp van de Diensten voor Hem bestemde documenten, zoals bijvoorbeeld elektronische facturen, van een bepaalde Verzender zou kunnen raadplegen, betalen, opslaan dan wel doorsturen, moet Hij bij deze Verzender geïdentificeerd worden. Deze identificatie gebeurt op basis van bepaalde gegevens  van de Gebruiker die ook bij de Verzender bekend zijn, zoals rekeningnummer of nummerplaat, het Rijksregisternummer (evenwel onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 3.2 en 3.3 hieronder) of telefoonnummer, emailadres of btw-nummer en dergelijke meer. De Gebruiker zal via de POM App gevraagd worden om, afhankelijk van de Verzender, één van deze gegevens te verschaffen.

6. De verschillende stappen, waaronder het downloaden van de POM App en de registratie bij en gebruik van de POM Diensten veronderstellen dat de Gebruiker beschikt over een internetverbinding op zijn mobiel toestel. De telecomprovider kan Hem hiervoor kosten in rekening brengen.

7. Onverminderd de mogelijkheid voor Betalingsdienstaanbieders en aanbieders van een Cloudoplossing om kosten aan te rekenen, zal de Gebruiker voor registratie bij en het gebruik van de Diensten door POM geen kosten worden aangerekend.

8. Om veiligheidsredenen en om te garanderen dat de POM App compatibel is en blijft, wordt van de Gebruiker verwacht dat Hij steeds de laatste versie van het pertinente besturingssysteem op zijn mobiel toestel draait.

2       Gebruik van de POM Diensten

2.1      Garanties en aansprakelijkheid

1. Wanneer de Gebruiker zich met zijn mobiel toestel of met een eventueel ander toegestaan middel registreert bij de POM Diensten of zich inlogt op de Diensten via de POM App of Web App, garandeert Hij dat Hij gerechtigd is om zich van dat mobiel toestel dan wel dat eventueel ander toegestaan middel te bedienen. De Gebruiker garandeert dat Hij de POM Diensten enkel gebruikt in eigen naam, in naam van een derde die Hem daarvoor toestemming heeft gegeven of in naam van een derde waarover Hij een ouderlijk of ander wettelijk gezag uitoefent dat Hem daartoe machtigt. De Gebruiker mag de rechten en verplichtingen op basis van deze Algemene Voorwaarden niet overdragen aan derden.

2. POM doet redelijke inspanningen om de Diensten zoveel mogelijk beschikbaar te maken. POM behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk ogenblik en voor de duur die zij nodig acht, de beschikbaarheid van de POM Diensten te wijzigen of stop te zetten zonder enig bericht, zonder opgave van reden en zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.

3. POM is niet verantwoordelijk en is aldus geenszins aansprakelijk voor tekortkomingen, zelfs niet als gevolg van zware fout, in de diensten van derden die het aanbieden van de POM diensten mede faciliteren maar waarover POM geen enkele controle uitoefent (bv. telecomproviders en aanbieders van Cloudoplossingen).

4. POM biedt geen archivering van de elektronische (eventueel ingescande) documenten aan die via de POM App of Web App worden verwerkt, zulks blijft volledig de verantwoordelijkheid van de Gebruiker. POM garandeert ook geenszins de juistheid van de door middel van de POM App werden gedigitaliseerd met behulp van de camera van het mobiel toestel van de Gebruiker. Zo zal het steeds de Gebruiker toekomen om de via tekstherkenning gedigitaliseerde gegevens van het overschrijvingsformulier vermeld in clausule 1.4.1 te controleren en indien nodig te corrigeren.

5. POM oefent geen enkele controle uit over de inhoud van de documenten aangeleverd door de Verzender en is aldus niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventuele inhoudelijke onvolkomenheden in deze documenten. Dit impliceert onder meer dat POM geenszins tussenkomt in de onderliggende relatie tussen Gebruiker en Verzender om na te gaan of een bepaald factuurbedrag aangeboden via de POM Diensten daadwerkelijk verschuldigd is. Voor alle vragen met betrekking tot het verschuldigd zijn van een bepaald factuurbedrag dient de Gebruiker rechtstreeks contact op te nemen met de Verzender.

6. POM oefent geen enkele controle uit over de werking, het gebruik en de veiligheid van de betaaloplossingen aangeboden door de Betalingsaanbieders in het kader van de POM diensten. Iedere schade als gevolg van een niet-toegestane, niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betaling valt onder de aansprakelijkheid van de Betalingsdienstaanbieder. De Gebruiker kan deze schade dus niet verhalen op POM.

7. POM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, schade aan hardware of software, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, klanten of zakelijke opportuniteiten, imago- of reputatieschade en morele schade. De totale, gezamenlijke aansprakelijkheid van POM ten aanzien van de Gebruiker in verband met de registratie bij en gebruik van de POM Diensten is beperkt tot 20 EUR.

2.2      Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen de Gebruiker en POM wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zowel POM als de Gebruiker mogen deze overeenkomst ten allen tijde beëindigen, en dit met onmiddellijke ingang en zonder een beroep te doen op een rechtbank. Indien de overeenkomst beëindigd wordt, zal de Gebruiker niet langer gebruik kunnen maken van de Diensten. De beëindiging van de overeenkomst laat elektronische facturen en documenten opgeslagen in een Cloudoplossing onverlet.

2. De Gebruiker beschikt als consument over het recht om binnen veertien (14) dagen na registratie bij de POM Diensten de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen en zonder kosten. Eventuele betalingen in het kader van de POM Diensten die reeds werden uitgevoerd kunnen uiteraard niet op basis van het herroepingsrecht worden teruggedraaid. Om het herroepingsrecht uit te oefenen kan de Gebruiker een email sturen naar Siska@pom.be of Hij kan gebruik maken van het modelformulier zoals dat werd opgenomen in Bijlage 2 van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht en achteraan bijgevoegd bij deze Algemene Voorwaarden. Het modelformulier dient ingevuld als bijlage per mail naar het voormelde emailadres gestuurd te worden.

3. POM heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder enig bericht, zonder beroep op een rechtbank en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal deze overeenkomst te beëindigen en het profiel van de Gebruiker te verwijderen of op te schorten, als de registratie van de Gebruiker of diens gebruik van de POM Diensten (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde, (b) de veiligheid of integriteit van de Diensten, de oplossingen van de Betalingsdienstaanbieders, de ondersteunde Cloudoplossingen of een derde in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, pesterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

4. POM behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen via een bericht in de POM App, Web App of via email. De Gebruiker wordt geacht om deze wijzigingen aanvaard te hebben als POM niet binnen de tien (10) werkdagen na datum van de verspreiding van het bericht van Hem een schriftelijke melding ontvangt dat Hij zich verzet tegen de wijzigingen. Indien de Gebruiker zich binnen voormelde periode verzet tegen de wijzigingen, dan zal elke partij het recht hebben om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder een beroep op een rechtbank maar middels eenvoudig bericht (bijvoorbeeld via email) aan de wederpartij. De Gebruiker dient bij zulks bericht een kopie van beide zijden van zijn identiteitskaart te voegen.

2.3      Intellectuele eigendom

1. POM is en blijft ten allen tijde titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de inhoud – met inbegrip van alle aanhorigheden – van de POM Diensten met uitsluiting van de documentatie, tekeningen, schetsen of software van de Betalingsdienstaanbieder, de aanbieder van een ondersteunde Cloudoplossing, de Verzender of de Gebruiker. POM verleent de Gebruiker enkel voor onbepaalde duur een niet-exclusief, onoverdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de POM Diensten dat strookt met een normaal gebruik van de Diensten door een normale, voorzichtige Gebruiker.

2.4      Overige bepalingen

1. De Gebruiker waarborgt dat Hij gerechtigd is met deze Algemene Voorwaarden in te stemmen en aldus de overeenkomst te sluiten. Indien de Gebruiker minderjarig is, dan waarborgt Hij de toestemming te hebben verkregen van zijn ouders of voogd om deze instemming te verlenen en de overeenkomst te sluiten.

2. De gesloten overeenkomst zal gearchiveerd worden en zal niet toegankelijk zijn. De Algemene Voorwaarden zullen daarentegen ten allen tijde raadpleegbaar zijn via de website (http://www.pom.be) met een hyperlink die ernaar verwijst onderaan op iedere pagina van de website en dit op een wijze die het de Gebruiker mogelijk maakt een elektronische kopie van de Algemene Voorwaarden op te slaan.

3. POM mag deze overeenkomst of gelijk welke van haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst zonder toestemming van de Gebruiker geheel of gedeeltelijk overdragen aan gelijk welke derde, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.

4. Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de POM Diensten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land van toepassing zou zijn.

5. Elk geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden, de POM Diensten of het gebruik van de Diensten zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken te Brussel, België.

3       Privacy policy en cookies

1. In het kader van het aanbieden van de POM Diensten treedt POM op als verantwoordelijke voor de verwerking voor wat betreft de verwerkingen die POM op eigen verantwoordelijkheid en gezag verricht met het oog op het leveren van diensten met toegevoegde waarde aan de Verzender. Dit impliceert dat POM voor deze verwerkingen onderworpen is aan de verplichtingen opgelegd aan de verantwoordelijke voor de verwerkingen door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Op basis van dezelfde Wet wordt de Gebruiker, optredend in de rol van betrokkene, een heel aantal rechten toegekend, waaronder een recht op informatie. Voor wat betreft het gebruik van de betaaloplossingen en Cloudoplossingen aangeboden in het kader van de POM Diensten, zullen de respectievelijke Betalingsdienstaanbieders en aanbieders van de Clouoplossingen optreden als co-verantwoordelijke voor de verwerking.

2. Waar het met name gaat om verwerkingen van specifieke gegevens nodig voor de matching tussen de POM Diensten en de Verzender en zoals deze geïdentificeerd werden door de Verzender alsook gegevens die betrekking hebben op de inhoud van de documenten verstuurd door de Verzender in het kader van de POM Diensten, treedt POM op als verwerker voor wat betreft deze verwerkingen. Voor deze verwerkingen verbindt POM er zich toe om gegevens enkel te verwerken op instructie van de Verzender als verantwoordelijke voor de verwerking.

3. De Gebruiker die zich op zijn rechten als betrokkene wenst te beroepen voor wat betreft de verwerkingen vermeldt in artikel 3.2, dient zich te wenden tot de verantwoordelijke Verzender.

4. POM verwerft enerzijds persoonsgegevens bij de Gebruiker zelf en anderzijds bij de Verzender. Voor wat betreft de persoonsgegevens bekomen bij de Gebruiker zelf, gaat het hier met name om de gegevens die bij registratie geautomatiseerd kunnen worden uitgelezen uit de drie onderste lijnen van de ingescande achterzijde van de elektronische identiteitskaart (waaronder naam, voornaam, geboortedatum etc.), het opgegeven emailadres en de gegevens op basis waarvan de matching met de Verzender wordt verricht. Verder worden er ook gegevens betreffende het gebruik van de POM Diensten verwerkt voor de doeleinden hieronder beschreven, zoals bijvoorbeeld het IP-adres. Noteer tot slot ook dat er persoonsgegevens verwerkt worden wanneer papieren documenten en specifiek het overschrijvingsformulier waarvan sprake in clausule 1.4.1 worden gedigitaliseerd met de POM App en de camera van het mobiele toestel.

Aangaande de persoonsgegevens bekomen bij de Verzender, gaat het in essentie over persoonsgegevens dewelke afgeleid kunnen worden uit de  documenten beschikbaar via de POM Diensten alsook de gegevens van de Gebruiker die bekend zijn bij de Verzender en op basis waarvan de matching tussen de POM Diensten en de Verzender wordt verricht.

5. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt met het oog op:

  • het verstrekken van de POM Diensten;
  • het uitvoeren van statistische analyses met betrekking tot het gebruik van de POM Diensten, de POM App en de Web App;
  • het informeren en contacteren van de Gebruiker betreffende initiatieven van POM en de Verzenders;
  • het tonen van promotionele berichten in de POM App of Web App op initiatief van de Verzender bij wie de Gebruiker klant is;
  • het bieden van additionele diensten aan de Verzender op basis van onder meer het betaalgedrag van de Gebruikers die klant zijn bij die Verzender;
  • het overmaken aan de politie of gerechtelijke autoriteiten in geval van vermoeden of bewijs van POM van een onrechtmatige daad of misdrijf omtrent de Gebruiker zijn registratie op of gebruik van de Diensten, de betaaloplossingen aangeboden door de Betalingsdienstaanbieders of de ondersteunde Cloudoplossingen;
  • het in kennis stellen van enige derde in het kader van een eventuele fusie met, overname van/door of afsplitsing door die derde, ook als die derde buiten de EU gevestigd is;
  • de vrijwaring van de belangen van een belanghebbende derde als de Gebruiker zijn registratie op of gebruik van de Diensten, de betaaloplossingen aangeboden door de Betalingsdienstaanbieders of de ondersteunde Cloudoplossingen (a) een schending uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden of van een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van die derde, (b) de veiligheid of integriteit van die derde of van zijn IT-systeem in het gedrang brengt of zou kunnen brengen, (c) jegens die derde met virussen, Trojaanse paarden, wormen, spyware, malware of dergelijke gepaard gaat, of (d) jegens die derde schadelijk, obsceen, discriminerend, haatdragend, racistisch, lasterlijk, persterig, kwetsend of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig is.

6. Wanneer de Gebruiker zich bij de POM Diensten registreert, dan geeft Hij zijn ondubbelzinnige, geïnformeerde, specifieke en vrije toestemming aan POM om zijn persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden omschreven in het vorige artikel (3.5).

7. POM maakt gebruik van cookies op haar website (in het bijzonder Google Analytics cookies). Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden geplaatst. De door POM geplaatste cookies hebben enkel als doel bepaalde statistische gegevens betreffende het gebruik van de website te registreren. De Gebruiker kan zijn webbrowser zo instellen dat die informatie geeft over de plaatsing van een cookie of die de mogelijkheid biedt de plaatsing van een cookie te weigeren. Als de Gebruiker het gebruik van cookies weigert, kunnen bepaalde onderdelen van de website en van de Web App in het kader van de POM Diensten mogelijk niet correct werken of zelfs ontoegankelijk zijn. Google Analytics cookies zorgen ervoor dat persoonsgegevens worden overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google Inc. in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om (a) bij te houden hoe de Gebruiker zich van de POM Diensten bedient, (b) rapporten over de POM Diensten op te stellen ten behoeve van POM en (c) andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. POM heeft hier geen enkele invloed op. Google stelt het IP-adres van de Gebruiker niet te zullen combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en gebruik te maken van de Web App, stemt de Gebruiker eveneens in met het plaatsen van de hier omschreven cookies die het leveren van de POM Diensten mede faciliteren.

De Gebruiker heeft het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Hij kan dit doen door zich schriftelijk, met bijvoeging van een kopie van de achterzijde van de elektronische identiteitskaart, tot POM te wenden via het volgende emailadres: Siska@pom.be. POM verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk gevolg te geven aan dergelijk verzoek.

8. De Gebruiker heeft een recht tot toegang tot de Hem betreffende persoonsgegevens die POM verwerkt. Tevens heeft de Gebruiker een recht tot verbetering van onjuiste persoonsgegevens alsook een recht op verwijdering van de persoonsgegevens wanneer deze niet meer dienstig zijn voor verwerking in het licht van de hierboven beschreven doeleinden. De Gebruiker heeft tot slot ook een recht op verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing, dat Hij kosteloos kan uitoefenen. Om de hier omschreven rechten uit te oefenen, volstaat het dat de Gebruiker daartoe schriftelijk een verzoek richt tot POM dat nauwkeurig het uit te oefenen recht omschrijft, met bijvoeging van een kopie van de achterzijde van de elektronische identiteitskaart. Dit verzoek dient per email verstuurd te worden naar POM op het volgende emailadres: Siska@pom.be.

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen )

 

— Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Naam /Namen consument(en)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adres consument(en)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Datum

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Download de Algemene Gebruiksvoorwaarden hier

POM gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen op deze website ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer weten.